top of page

Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


1. Veri Sorumlusu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Türkiye Disleksi Erken Tanı ve Eğitim Vakfı (‘’TUDİV” veya “VAKIF”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVK Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.
KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.
İşbu metin çerçevesinde TUDİV’den hiçbir maddi kazanç amacı gütmeden eğitim, etkinlik ve destek (iletişim, kaynak, ofis, proje) alanlarında yardımda bulunan kişiler gönüllülerimiz olarak değerlendirilmektedir ve bu metinle gönüllülerimizi ve gönüllü adaylarımızı aydınlatmayı amaçlamaktayız.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, TUDİV ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda,
otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.
i. TUDİV resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapmış olduğunuz başvurular,
ii. İnternet sitesi ziyaretleriniz, sizi tanımak için kullanılan çerezler,
iii. Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
iv. Tarafınızca doldurulan gönüllü adayı bilgi formu ve/veya gönüllü taahhütnamesi
Kişisel Verileriniz işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:
i. Açık rızanızın bulunması,
ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
iii. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
iv. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
v. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
vi. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz bakımından işlemeye ilişkin hukuki sebep, açık rızanızın mevcut olmasıdır.

3. Toplanan Bilgiler
Sizden topladığımız kişisel veriler (adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, iletişim bilgileriniz, çalışma ve eğitim hayatı bilgileriniz, adli sicil kaydı ve sağlık bilgileriniz dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), aşağıda Bölüm 4'te belirtilen işleme amaçlarımızla orantılıdır.

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde TUDİV tarafından işlenmektedir:
i. Sponsorlara raporlama yapabilmek
ii. Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi vermek
iii. Vakfın tanıtımı ve eğitim amacıyla vakfa davetinizi yapmak
iv. Üstleneceğiniz görevlerin düzenlenmesi ve görevlere ilişkin bilgilendirme yapmak
v. Eğitim hizmetleri dışında vereceğiniz gönüllülük faaliyetlerine ilişkin değerlendirme yapmak
vi. Boş iş pozisyonları veya vakıf faaliyetlerini duyurabilmek
vii. Vakfın faaliyetleri çerçevesinde konaklamanızı ve emniyetinizi sağlamak
viii. Sosyal medyada gönüllü hikayelerini paylaşmak
ix. Bilimsel araştırmalar, tez çalışmaları gibi alanlarda isteğe bağlı yardımda bulunabilmeniz amacıyla tarafınıza yönlendirmede bulunmak
x. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi amaçlı kayıtları tutmak
xi. TUDİV’in toplum üzerinde yaratmış olduğu sosyal etkiyi ölçebilmek

5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
TUDİV, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (hosting,
bulut bilişim, e- posta ve diğer) veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan sigorta ve konaklama şirketleri, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve TUDİV’in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek üçüncü kişilere (SMS ve e-posta gönderimi, CRM sistem desteği vb.) ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza ve yetkili kurum ve kuruluşlara (yurt içinde veya yurt dışına) aktarılabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu Madde 11 Kapsamındaki Hakları
Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan TUDİV’den talep edebilirsiniz.
Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:
i. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak TUDİV’e iletilecektir.
Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan eposta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Vakfa daha önce bildirilen ve Vakfın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve
kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir. 

Vakıf başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu: Türkiye Disleksi Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
Adres: Türkiye Disleksi Vakfı, Murat Reis Mh., Selami Değirmeni Sk. No:3 PK.34664 Üsküdar / İstanbul
E- posta: info@tudiv.org.tr

bottom of page